ECHO serca płodu

Echo serca płodu to badanie, którego celem jest określenie anatomii serca oraz układu naczyniowego rozwijającego się dziecka. Echokardiografia to jedno z podstawowych badań prenatalnych. Podczas przeprowadzania badania lekarz ocenia budowę serca oraz przepływ krwi. Echo serca płodu umożliwia zdiagnozowanie ewentualnych wad serca. Standardowo jest przeprowadzane w 18-23 tygodniu ciąży, ponieważ jest to najlepszy okres do uwidocznienia struktur serca płodu.

Wady serca to jedne z najczęstszych wad wrodzonych. Część z nich może wymagać przeprowadzenia operacji lub zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej w ciągu pierwszych godzin lub dni życia dziecka. Dlatego niezwykle istotne jest wczesne rozpoznanie wad serca i zaplanowanie sposobu porodu oraz dalszej opieki nad noworodkiem.

W przypadku podejrzenia lub rozpoznania wady, w naszym Centrum pacjentka jest konsultowana przez

 •  dr n. med. Agatę Włoch – Specjalistę Kardiologii Dziecięcej  
 • lek. med. Grzegorza Babulę – Specjalistę ginekologa-położnika

nfz

Do wykonania refundowanego przez NFZ badania wymagane jest SKIEROWANIE papierowe lub e-skierowanie z kodem celu porady 88.784 badanie Echokardiografia płodu do komórki organizacyjnej 1454 – Poradnia Patologii- Ciąży,  wystawione przez lekarza specjalistę: ginekologa-położnika, genetyka klinicznego, kardiologa lub kardiologa dziecięcego, z placówki, która ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wskazaniem do wykonania echa serca płodu refundowanego w ramach zawartego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia jest:

 • podejrzenie patologii układu krążenia oraz u kobiet z podwyższonym ryzykiem urodzenia dziecka z wrodzona wada serca,
 • nieprawidłowy rytm serca płodu,
 • powiększone serce płodu,

Świadczeniobiorca/Pacjent  jest zobowiązany do dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Termin liczony jest zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Skierowanie na badanie lub konsultację zgodnie z ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 21.12.2010r. w sprawie zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia  (z póź. zm.) musi zawierać:

 1. Oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie tj. Poradni położniczo – ginekologiczna świadczącej usługi medyczne na podstawie zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 2.  Oznaczenie pacjenta w sposób określający jego tożsamość.
 3. Rozpoznanie ustalone przez lekarza kierującego lub wyniki badań diagnostycznych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania
 4.  Datę wystawienia skierowania,
 5. Oznaczenie osoby kierującej na badanie lub konsultację tj.:
  o nazwisko i imię,
  o tytuł zawodowy,
  o numer prawa wykonywania zawodu lekarza,
  o podpis lekarza kierującego

Zalecamy by na każde badania echokardiograficzne płodu przywieźć całą dostępną dokumentację medyczną z obecnej ciąży.

W przypadku zaobserwowania u siebie objawów infekcji prosimy o telefoniczne przełożenie terminu wizyty. Na wizytę zapraszamy w maseczce ochronnej.

Zapraszamy na konsultacje do naszego Centrum na Piotrowickiej w  Katowicach.

dc-agata-wloch